Oudejaarsdag 31-12-2018

Met dank aan de figuranten.

Enkele filmpjes staan onder ”downloads”

Ai lui bint doa kun ie niks an doon, maar ai meu bint is't oe eig'n schuld