Extra 330 LX Ralph

Maiden flight op 16-02-2019

An hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan. Wel te late is opstoan, möt n heeln dag op n draf goan