Agenda & Nieuws

Dringend advies mondkapjes in openbare ruimte

2 oktober 2020

Dringend advies mondkapjes in openbare ruimte

Actuele informatie

Op deze pagina voegen we nieuwe informatie over het coronavirus, de maatregelen en adviezen toe. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven wat de maatregelen betekenen voor jou en jouw sport.

Lees ook de hervattingsprotocollen per afdeling .

7-12-2020


 Nieuws over nieuwe regelgeving Modelvliegen
17 november 2020

Nieuws over nieuwe regelgeving Modelvliegen

Updates over nieuwe regelgeving modelvliegen (onder voorbehoud)

17-11-2020

In het kader van de nieuwe EU regelgeving (modelvliegen) hebben wij samen met de FLRCV en de SNMV (vertegenwoordiging van de niet gebonden clubs) regulier overleg gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W.

Exploitantennummer/Registratie:

Vast staat dat vanaf 1-1-2021 een EU exploitantennummer moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Website). Houdt deze website in de gaten.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Individueel, dus elke modelvlieger vraagt individueel een exploitantennummer aan wat op zijn/haar modelluchtvaartuigen moet worden aangebracht
 • Per club. De vereniging vraagt als rechtspersoon een exploitantennummer aan en registreert de leden/piloten in eigen administratie . Het exploitantennummer van de vereniging dient op alle modelluchtvaartuigen van de clubleden te worden aangebracht.
 • NB. Voor zover wij begrepen hebben, geldt het exploitantennummer van de club alleen, als dat ook in clubverband gebruikt wordt. Ook als dat buiten het eigen veld is, bijvoorbeeld bij een andere club in clubverband. Geadviseerd wordt niet toe te staan dat clubleden dit nummer gebruiken als ze buiten clubverband willen wildvliegen. Willen leden wildvliegen buiten clubverband, dan moeten ze zelf een individueel exploitantennummer aanvragen. Als houder van een exploitantennummer kan de club aansprakelijk worden gesteld en verantwoordelijk worden gehouden voor niet toegestane activiteiten buiten het veld door haar leden en dat lijkt ons in het belang van een club niet raadzaam.

Vliegbewijs:

Een vliegbewijs is voor modelvliegers, die in clubverband op een modelvliegveld vliegen, niet noodzakelijk. Het veiligheidsbrevet of clubbrevet volstaat vooralsnog tijdens de overgangsperiode tot uiterlijk 1-1-2023. In alle andere gevallen is een vliegbewijs vereist. De verwachting is dat het veiligheidsbrevet en/of clubbrevet blijft bestaan na 1-1-2023.

Erkenning modelvliegveld:

Kan nog steeds niet aangevraagd worden bij IL&T. Wij worden geïnformeerd over de datum waarop dit mogelijk wordt en hoe dit aangevraagd moet worden.

A.V.P. verzekering piloot per 1-1-2021 (EU eisen):

 • Voor modelluchtvaartuigen tot 20 kg is en blijft de huidige gezins A.V.P. toereikend.
 • Voor modelluchtvaartuigen van 20 kg of meer (tot max. 25 kg voor een modelluchtvaartuig) dient volgens de EU regelgeving de A.V.P. verzekering te voldoen aan de eisen gesteld in de EU verordening nr. 785/2004. Raadpleeg uw verzekeraar voor nadere informatie hierover.

Aanvragen vergunning clubs:

Er zal geprobeerd worden om een soort “generieke” vergunning op te stellen die voor de meeste clubs voldoet. Hierdoor hopen we de kosten van de vergunning te kunnen drukken. Een en ander zal nog wel even duren: werkgroepen gaan aan de gang om invulling te geven aan de regelgeving en de inhoud van de vergunning. Er is voldoende tijd voor tussen nu en 1-1-2023 en men denkt in het voorjaar van 2022 ermee klaar te zijn. Ondertussen kunnen we blijven vliegen op grond van de huidige per 1-1-2021 aangepaste Regeling Modelvliegen.

10-11-2020

De overheid heeft een nieuwe brochure uitgegeven voor recreatief drone vliegen.

Klik hier voor deze brochure

LET OP:

Dit is voor recreatieve drone- of modelvliegers alleen van toepassing als er “wild” gevlogen wordt, dus niet in clubverband buiten modelvliegvelden.

Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse vertaling van de nieuwe EU regelgeving, ga dan naar het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Wettelijke voorschriften.

01-11-2020

Binnen de mogelijkheden van de nieuwe EU regelgeving komt er een aangepaste Regeling Modelvliegen, geldig tot 1-1-2023.

 • Modelvliegen in clubverband vanaf alle modelvliegvelden kan vanaf 1-1-2021 nagenoeg op dezelfde voet doorgaan, in principe tot een hoogte van 300 mtr. AGL in ongecontroleerd luchtruim (klassse G)
 • FPV vliegen in clubverband vanaf modelvliegvelden met waarnemer is toegestaan.
 • Clubs moeten straks via een E-formulier erkenning van hun modelvliegveld en een vergunning aanvragen bij IL&T. Moet geregeld zijn voor 1-1-2023.
 • Modelvliegers moeten straks jaarlijks individueel tegen betaling een exploitantennummer aanvragen bij de RDW.
 • Individueel model- en/of FPV vliegen buiten clubverband (wild vliegen) en buiten een modelvliegveld is straks (vanaf 1-1-2021) alleen toegestaan op basis van de EU regelgeving “Open categorie A3”.
 • Dat houdt in een online theoriecursus en examen tegen betaling bij een erkend opleidingsinstituut en in het bezit zijn van een exploitantennummer en een vliegbewijs Open categorie A3 tegen betaling, afgegeven door de RDW.
 • Maximale vlieghoogte conform EU regelgeving buiten modelvliegvelden is 120 mtr vanaf de grond (AGL) op minimale horizontale afstand van 150 mtr van mensen.
 • Nachtvliegen blijft voor onbemande luchtvaart (dus ook modelvliegen) onder VFR regels helaas verboden (Besluit Luchtverkeer 2014).

Recentelijk is een internetconsultatie gepubliceerd over de regeling tot vaststelling van regels voor onbemande luchtvaartuigen. Ter uitvoering van de EU verordeningen 2019/945 en 2019/947 (beide attached).

Het Ministerie van IenW bereidt de uitvoering hiervan voor, hiertoe is een regeling in concept opgesteld.

Dit vereist dan weer wijziging van diverse regelingen die betrekking hebben op onbemande luchtvaartuigen (drones en modelluchtvaartuigen).

Reageren is mogelijk t/m 20 november as.
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_onbemande_luchtvaartuigen

24-09-2020

Op 21 september j.l. is weer overleg geweest met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W. Voor de KNVvL waren Hans van Rooy en Frits van Laar hierbij aanwezig.
Het gezamenlijke document van de FLRCV en KNVvL, waarin wij onze keuze voor de zg. Optie 2 aangeven en onderbouwen, is daar uitgebreid aan de orde geweest.
Op een deel van de gestelde vragen werd positief gereageerd maar ook werd duidelijk dat door de beleidsmedewerkers van het Ministerie e.e.a. nog verder moet worden bestudeerd voordat besluitvorming kan plaatsvinden.

Op 22 september j.l. hebben wij bericht gekregen dat door de overheid is besloten Optie 2 (het vergunningenmodel) te kiezen voor de Modelvliegsport.

Deze keuze betekent het volgende:

 • Na 31 december 2020 blijft voor de modelvliegers de Regeling Modelvliegen van kracht tot uiterlijk 31 december 2022.
 • De Regeling Modelvliegen moet op een paar punten worden aangepast zodat ook echt alleen traditionele modelvliegers (dwz in de praktijk de leden van modelvliegverenigingen) zich daarop kunnen beroepen. Hierbij is toegezegd dat FPV vliegen daarin ook meegenomen zal worden.
 • In de komende twee jaar moet gewerkt worden aan het opstellen van een vergunningenkader.
 • Vervolgens kunnen er vergunningen worden aangevraagd en moeten deze worden afgegeven.
 • Mbv het zogenaamde e-formulier moeten de modelvliegvelden in kaart gebracht worden. Dit is een verplichting uit de Regelingen Burgerluchthavens en Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en is in feite al jarenlang vereist.
  Dit e-formulier is nog niet beschikbaar.

08-09-2020

Inmiddels zijn de eerste brochures van de nieuwe EU regelgeving verschenen. Deze zijn bestemd voor ROC en ROC Light houders, dus commerciële drone bedrijven en hebben geen effect op de modelvliegsport.

Voor de modelvliegsport zullen andere regels worden vastgesteld.

Nationale overheden binnen de EU, ook Nederland, hebben de ruimte om binnen de nieuwe EU regelgeving voor de “klassieke” modelvliegsport andere regels vast te stellen, waarbij de overheid er naar streeft de modelvliegsport zo veel mogelijk te faciliteren in de huidige vorm.

De FLRCV en de KNVvL zijn samen heel nauw betrokken bij de tot standkoming van die nieuwe regels voor de modelvliegsport en zitten regelmatig aan tafel met betrokken beleidsambtenaren van het Ministerie van I&W.

10-08-2020

Het heeft enige tijd geduurd, maar kortgeleden (begin juli 2020) hebben wij weer een overleg gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W over de nieuwe regelgeving voor Modelvliegen tot < 25 kg binnen het kader van de nieuwe EU verordeningen onbemande luchtvaart tot 150 kg.

Vertegenwoordigers van onze clubs zijn inmiddels via vier videomeetingen geïnformeerd.

Wij hebben de nieuwe voorstellen vanuit het Ministerie van I&W met hen gedeeld en onze voorkeur uitgesproken voor de beste optie.

Het hoofddoel daarbij is – ook vanuit het Ministerie – de modelvliegsport zoveel mogelijk te faciliteren binnen de mogelijkheden die de EU wetgeving op dit onderwerp toelaat.

Onze keuze voor de beste optie – welke ook gedeeld wordt door de FLRCV – zal in een gezamenlijke brief van KNVvL en FLRCV met voldoende onderbouwing voor deze keuze, worden voorgelegd op het eerstvolgende overleg met het Ministerie.

Onze verwachting is dat het tekort dag is om dit allemaal voor 1 januari 2021 te realiseren.

Gelet op de overgangstermijnen verwachten wij dat de overheid de huidige Regeling Modelvliegen zal laten doorlopen tot 1 januari 2023.

 • Als dat zo is, blijft FPV vliegen/racen* gedurende die tijd helaas verboden, tenzij de overheid bereid is hiervoor in de overgangstermijn ontheffing te verlenen.
 • De maximale vlieghoogte boven modelvliegvelden van niet KNVvL en/of FLRCV clubs blijft helaas beperkt tot 120 m boven grondniveau.*

*(Zie artikel 2 onder a, b (FPV vliegen) + h en i (maximale vlieghoogte) van de Regeling Modelvliegen)

Verplichting Erkenning modelvliegvelden als model luchtvaartterrein.

Los daarvan staan de nieuwe eisen voor erkenning van een modelvliegveld conform de op 7 november 2019 gewijzigde Regeling Burgerluchthavens en de Regeling Veilig gebruik luchthavens.

Die blijven onverminderd van kracht.

Zodra er aangemeld kan worden voor de erkenning van de modelvliegvelden, laten wij dat aan onze aangesloten clubs weten.

Nadere informatie kun je vinden in het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport en verder.

Nieuws 25-10-2020 


Op 4 juni 2020 heeft de EU bekend gemaakt de EU drone regelgeving uit te stellen tot 31 december 2020 o.a. als gevolg van het Covid-19 virus.De huidige Regeling Modelvliegen blijft dus van kracht.

Op 29 april zijn hervattingsprotocollen, bestaande uit een Algemeen deel en een voorbeeld Club protocol in Word naar de secretarissen van de aangesloten clubs gestuurd.

Dat club protocol dient door de club aangepast te worden voor de eigen locatie en goedgekeurd worden door de gemeente waarbinnen de modelvlieglocatie is gelegen.

Na goedkeuring is het wachten op verruiming van de maatregelen van de overheid voordat gestart kan worden conform het goedgekeurde protocol.

Op 28 april 2020 zijn voorbeeld protocollen naar de secretarissen van de aangesloten clubs verzonden om modelvliegsportactiviteiten voor de jeugd onder de 18 jaar weer op te starten.

Alle Wedstrijden zijn tot nader order afgelast.

Het laatste nieuws over Corona vindt je hier op de algemene pagina.

Hygiëne

We adviseren iedereen met de algemene (hygiëne) adviezen rekening te houden (geen handen schudden, niezen in elleboogholte en vaak handen wassen) en extra hygiënemaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het verzorgen van zeep of schoonmaakdoekjes.

15-10-2020

feel the joy to fly with model Airplanes – helicopters and drone’s”