Agenda & Nieuws

 Op deze pagina worVjenne Vleigers logo rondden de vjenne activiteiten, nieuws – ideeén en of andere evenementen bekent gemaakt. Schroom niet en deel nieuws  – ideeën of evenementen met ons. Samen weten we meer!! Stuur ze op naar websitebeheerder@vjennevleigers.nl


Indoorvlieg Datums bij de ”Klaampe”

Het indoor vliegen is gecanceld, i.v.m. de huidige lockdown mag er ook geen indoor meer worden gevlogen. Hopelijk gaan we in 2021 weer verder, we houden jullie op de hoogte.

15-12-2020


Klik hier voor het laatste nieuws bij de KNVvL


Net Binnen van de KnVvL afdeling modelvliegsport!!

Europese droneregels voor piloten die momenteel recreatief vliegen

27-1-2021


Flyer.

N.a.v. vele vragen en opmerkingen is toch nog een kans gezien om deze flyer te maken. Hierin is zeer overzichtelijk te zien wat er is veranderd en wat van een modelvlieger wordt verwacht vanaf 01-01-2021.

Helaas heeft de overheid verzuimd of vergeten de vlieghoogte van 300 mtr AGL voor alle vliegclubs gelijk te trekken, zoals was afgesproken, behalve voor clubs die een convenant hebben met plaatselijke luchtverkeersleiding. Daar blijft het convenant onverkort van kracht.

In een volgend overleg wordt deze omissie aangekaart bij het Ministerie.

Invulling-EU-Regelgeving-Modelvliegsport

Bovenstaande flyer is ontworpen door  Ben Jansen.

01-01-2021 KnVvL


Artikel 10. Wijziging van de Regeling modelvliegen

Met artikel 10 van de onderhavige regeling worden enkele wijzingen aangebracht in de Regeling modelvliegen. Allereerst wordt met het eerste lid de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 toegevoegd aan de begripsomschrijvingen. Daarnaast wordt verduidelijkt dat de Regeling na 31 december 2020 enkel nog van toepassing is op vluchten die worden uitgevoerd in het verband van een modelluchtvaartuigclub of -vereniging, als bedoeld in artikel 2, onder 10, van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 21, derde lid, van deze uitvoeringsverordening.

Tenslotte wordt het met de wijziging van artikel 2 van de Regeling modelvliegen mogelijk gemaakt vluchten om FPV-vluchten (First Person View) uit te voeren in het verband van een modelluchtvaartuigclub of -vereniging.

”Naar verwachting heeft de Nederlandse overheid i.c. het Ministerie van I&W de nieuwe regelgeving gepubliceerd betreffende onbemande luchtvaart waaronder modelvliegen. Deze regelgeving is gebaseerd op EU verordeningen, die in de wetgeving in nationale wetgeving van EU landen moet worden geïmplementeerd. U kunt deze downloaden via onderstaande link.”

zoek.officielebekendmakingen.nl/

29-12-2020


Laatste nieuws over de nieuwe regels voor de Modelbouw die vanaf 01-01-2021 gaan gelden.

Opleiding, examen en verzekering

De meeste dronevliegers zullen terecht komen in de Open categorie. Hieronder lees je welke stappen je moet doorlopen voordat je met je drone mag gaan vliegen.

 • Je moet jezelf bij de RDW registrerenals drone-operator (mogelijk vanaf 31 december 2020) als je vliegt met een drone of een modelvliegtuig die meer weegt dan 250 gram of als deze voorzien is van een camera. Registreren kan als bedrijf of als natuurlijk persoon;
 • Je moet een theoriecursusvolgen als je drone of modelvliegtuig meer weegt dan 250 gram. Het gaat om de basisopleiding A1-A3, eventueel aangevuld met een opleiding A2;
 • Het online basisexamen A1-A3 telt 40 meerkeuzevragen. Voor categorie A2 komt daar een schriftelijk examen met 30 vragen bij en moet je verklaren enige praktijkervaring te hebben opgedaan. Check onderstaande tabel om te zien welk examen je moet doen en bekijk deze prijsvergelijkingvan opleidingen;
 • Nadat je het examen hebt afgelegd kun je bij de RDW terecht voor de afgifte van een EU dronebewijs. Deze is 5 jaar geldig;
 • Je moet zorgen dat je aansprakelijkheidsverzekeringook dekking biedt voor schade of letsel veroorzaakt door drones.

Hieronder de link waar je kunt vinden in welke categorie wij als traditionele modelbouwer onder vallen. Dit is voor de meesten A1/A3.  Nog wel als extra info, deze regeling geld voor alle onbemande luchtvaartuigen.

Prijsvergelijker EU dronebewijs opleidingen | Dronewatch

Alle leden van onze modelvliegclub hebben een mail met aanvullende informatie gekregen. Hieronder een document waarin is omcirkeld wat het meest logies is als je lid bent van(onze) modelvliegclub – een (club)Brevet hebt (of bezig bent deze te halen) en alleen op ons miniairport vliegt. Als er nog meer aanvullende informatie beschikbaar is of komt dan delen we dit, vooral niet zenuwachtig worden. 🙂 😆

20-12-2020


Dringend advies mondkapjes in openbare ruimte

2 oktober 2020

Dringend advies mondkapjes in openbare ruimte

Actuele informatie

Op deze pagina voegen we nieuwe informatie over het coronavirus, de maatregelen en adviezen toe. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven wat de maatregelen betekenen voor jou en jouw sport.

Lees ook de hervattingsprotocollen per afdeling .

7-12-2020


 Nieuws over nieuwe regelgeving Modelvliegen
17 november 2020

Nieuws over nieuwe regelgeving Modelvliegen

Updates over nieuwe regelgeving modelvliegen (onder voorbehoud)

17-11-2020

In het kader van de nieuwe EU regelgeving (modelvliegen) hebben wij samen met de FLRCV en de SNMV (vertegenwoordiging van de niet gebonden clubs) regulier overleg gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W.

Exploitantennummer/Registratie:

Vast staat dat vanaf 1-1-2021 een EU exploitantennummer moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Website). Houdt deze website in de gaten.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Individueel, dus elke modelvlieger vraagt individueel een exploitantennummer aan wat op zijn/haar modelluchtvaartuigen moet worden aangebracht
 • Per club. De vereniging vraagt als rechtspersoon een exploitantennummer aan en registreert de leden/piloten in eigen administratie . Het exploitantennummer van de vereniging dient op alle modelluchtvaartuigen van de clubleden te worden aangebracht.
 • NB. Voor zover wij begrepen hebben, geldt het exploitantennummer van de club alleen, als dat ook in clubverband gebruikt wordt. Ook als dat buiten het eigen veld is, bijvoorbeeld bij een andere club in clubverband. Geadviseerd wordt niet toe te staan dat clubleden dit nummer gebruiken als ze buiten clubverband willen wildvliegen. Willen leden wildvliegen buiten clubverband, dan moeten ze zelf een individueel exploitantennummer aanvragen. Als houder van een exploitantennummer kan de club aansprakelijk worden gesteld en verantwoordelijk worden gehouden voor niet toegestane activiteiten buiten het veld door haar leden en dat lijkt ons in het belang van een club niet raadzaam.

Vliegbewijs:

Een vliegbewijs is voor modelvliegers, die in clubverband op een modelvliegveld vliegen, niet noodzakelijk. Het veiligheidsbrevet of clubbrevet volstaat vooralsnog tijdens de overgangsperiode tot uiterlijk 1-1-2023. In alle andere gevallen is een vliegbewijs vereist. De verwachting is dat het veiligheidsbrevet en/of clubbrevet blijft bestaan na 1-1-2023.

Erkenning modelvliegveld:

Kan nog steeds niet aangevraagd worden bij IL&T. Wij worden geïnformeerd over de datum waarop dit mogelijk wordt en hoe dit aangevraagd moet worden.

A.V.P. verzekering piloot per 1-1-2021 (EU eisen):

 • Voor modelluchtvaartuigen tot 20 kg is en blijft de huidige gezins A.V.P. toereikend.
 • Voor modelluchtvaartuigen van 20 kg of meer (tot max. 25 kg voor een modelluchtvaartuig) dient volgens de EU regelgeving de A.V.P. verzekering te voldoen aan de eisen gesteld in de EU verordening nr. 785/2004. Raadpleeg uw verzekeraar voor nadere informatie hierover.

Aanvragen vergunning clubs:

Er zal geprobeerd worden om een soort “generieke” vergunning op te stellen die voor de meeste clubs voldoet. Hierdoor hopen we de kosten van de vergunning te kunnen drukken. Een en ander zal nog wel even duren: werkgroepen gaan aan de gang om invulling te geven aan de regelgeving en de inhoud van de vergunning. Er is voldoende tijd voor tussen nu en 1-1-2023 en men denkt in het voorjaar van 2022 ermee klaar te zijn. Ondertussen kunnen we blijven vliegen op grond van de huidige per 1-1-2021 aangepaste Regeling Modelvliegen.

10-11-2020

De overheid heeft een nieuwe brochure uitgegeven voor recreatief drone vliegen.

Klik hier voor deze brochure

LET OP:

Dit is voor recreatieve drone- of modelvliegers alleen van toepassing als er “wild” gevlogen wordt, dus niet in clubverband buiten modelvliegvelden.

Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse vertaling van de nieuwe EU regelgeving, ga dan naar het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Wettelijke voorschriften.

01-11-2020

Binnen de mogelijkheden van de nieuwe EU regelgeving komt er een aangepaste Regeling Modelvliegen, geldig tot 1-1-2023.

 • Modelvliegen in clubverband vanaf alle modelvliegvelden kan vanaf 1-1-2021 nagenoeg op dezelfde voet doorgaan, in principe tot een hoogte van 300 mtr. AGL in ongecontroleerd luchtruim (klassse G)
 • FPV vliegen in clubverband vanaf modelvliegvelden met waarnemer is toegestaan.
 • Clubs moeten straks via een E-formulier erkenning van hun modelvliegveld en een vergunning aanvragen bij IL&T. Moet geregeld zijn voor 1-1-2023.
 • Modelvliegers moeten straks jaarlijks individueel tegen betaling een exploitantennummer aanvragen bij de RDW.
 • Individueel model- en/of FPV vliegen buiten clubverband (wild vliegen) en buiten een modelvliegveld is straks (vanaf 1-1-2021) alleen toegestaan op basis van de EU regelgeving “Open categorie A3”.
 • Dat houdt in een online theoriecursus en examen tegen betaling bij een erkend opleidingsinstituut en in het bezit zijn van een exploitantennummer en een vliegbewijs Open categorie A3 tegen betaling, afgegeven door de RDW.
 • Maximale vlieghoogte conform EU regelgeving buiten modelvliegvelden is 120 mtr vanaf de grond (AGL) op minimale horizontale afstand van 150 mtr van mensen.
 • Nachtvliegen blijft voor onbemande luchtvaart (dus ook modelvliegen) onder VFR regels helaas verboden (Besluit Luchtverkeer 2014).

Recentelijk is een internetconsultatie gepubliceerd over de regeling tot vaststelling van regels voor onbemande luchtvaartuigen. Ter uitvoering van de EU verordeningen 2019/945 en 2019/947 (beide attached).

Het Ministerie van IenW bereidt de uitvoering hiervan voor, hiertoe is een regeling in concept opgesteld.

Dit vereist dan weer wijziging van diverse regelingen die betrekking hebben op onbemande luchtvaartuigen (drones en modelluchtvaartuigen).

Reageren is mogelijk t/m 20 november as.
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_onbemande_luchtvaartuigen

24-09-2020

Op 21 september j.l. is weer overleg geweest met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W. Voor de KNVvL waren Hans van Rooy en Frits van Laar hierbij aanwezig.
Het gezamenlijke document van de FLRCV en KNVvL, waarin wij onze keuze voor de zg. Optie 2 aangeven en onderbouwen, is daar uitgebreid aan de orde geweest.
Op een deel van de gestelde vragen werd positief gereageerd maar ook werd duidelijk dat door de beleidsmedewerkers van het Ministerie e.e.a. nog verder moet worden bestudeerd voordat besluitvorming kan plaatsvinden.

Op 22 september j.l. hebben wij bericht gekregen dat door de overheid is besloten Optie 2 (het vergunningenmodel) te kiezen voor de Modelvliegsport.

Deze keuze betekent het volgende:

 • Na 31 december 2020 blijft voor de modelvliegers de Regeling Modelvliegen van kracht tot uiterlijk 31 december 2022.
 • De Regeling Modelvliegen moet op een paar punten worden aangepast zodat ook echt alleen traditionele modelvliegers (dwz in de praktijk de leden van modelvliegverenigingen) zich daarop kunnen beroepen. Hierbij is toegezegd dat FPV vliegen daarin ook meegenomen zal worden.
 • In de komende twee jaar moet gewerkt worden aan het opstellen van een vergunningenkader.
 • Vervolgens kunnen er vergunningen worden aangevraagd en moeten deze worden afgegeven.
 • Mbv het zogenaamde e-formulier moeten de modelvliegvelden in kaart gebracht worden. Dit is een verplichting uit de Regelingen Burgerluchthavens en Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en is in feite al jarenlang vereist.
  Dit e-formulier is nog niet beschikbaar.

08-09-2020

Inmiddels zijn de eerste brochures van de nieuwe EU regelgeving verschenen. Deze zijn bestemd voor ROC en ROC Light houders, dus commerciële drone bedrijven en hebben geen effect op de modelvliegsport.

Voor de modelvliegsport zullen andere regels worden vastgesteld.

Nationale overheden binnen de EU, ook Nederland, hebben de ruimte om binnen de nieuwe EU regelgeving voor de “klassieke” modelvliegsport andere regels vast te stellen, waarbij de overheid er naar streeft de modelvliegsport zo veel mogelijk te faciliteren in de huidige vorm.

De FLRCV en de KNVvL zijn samen heel nauw betrokken bij de tot standkoming van die nieuwe regels voor de modelvliegsport en zitten regelmatig aan tafel met betrokken beleidsambtenaren van het Ministerie van I&W.

10-08-2020

Het heeft enige tijd geduurd, maar kortgeleden (begin juli 2020) hebben wij weer een overleg gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W over de nieuwe regelgeving voor Modelvliegen tot < 25 kg binnen het kader van de nieuwe EU verordeningen onbemande luchtvaart tot 150 kg.

Vertegenwoordigers van onze clubs zijn inmiddels via vier videomeetingen geïnformeerd.

Wij hebben de nieuwe voorstellen vanuit het Ministerie van I&W met hen gedeeld en onze voorkeur uitgesproken voor de beste optie.

Het hoofddoel daarbij is – ook vanuit het Ministerie – de modelvliegsport zoveel mogelijk te faciliteren binnen de mogelijkheden die de EU wetgeving op dit onderwerp toelaat.

Onze keuze voor de beste optie – welke ook gedeeld wordt door de FLRCV – zal in een gezamenlijke brief van KNVvL en FLRCV met voldoende onderbouwing voor deze keuze, worden voorgelegd op het eerstvolgende overleg met het Ministerie.

Onze verwachting is dat het tekort dag is om dit allemaal voor 1 januari 2021 te realiseren.

Gelet op de overgangstermijnen verwachten wij dat de overheid de huidige Regeling Modelvliegen zal laten doorlopen tot 1 januari 2023.

 • Als dat zo is, blijft FPV vliegen/racen* gedurende die tijd helaas verboden, tenzij de overheid bereid is hiervoor in de overgangstermijn ontheffing te verlenen.
 • De maximale vlieghoogte boven modelvliegvelden van niet KNVvL en/of FLRCV clubs blijft helaas beperkt tot 120 m boven grondniveau.*

*(Zie artikel 2 onder a, b (FPV vliegen) + h en i (maximale vlieghoogte) van de Regeling Modelvliegen)

Verplichting Erkenning modelvliegvelden als model luchtvaartterrein.

Los daarvan staan de nieuwe eisen voor erkenning van een modelvliegveld conform de op 7 november 2019 gewijzigde Regeling Burgerluchthavens en de Regeling Veilig gebruik luchthavens.

Die blijven onverminderd van kracht.

Zodra er aangemeld kan worden voor de erkenning van de modelvliegvelden, laten wij dat aan onze aangesloten clubs weten.

Nadere informatie kun je vinden in het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport en verder.

Nieuws 25-10-2020 


Op 4 juni 2020 heeft de EU bekend gemaakt de EU drone regelgeving uit te stellen tot 31 december 2020 o.a. als gevolg van het Covid-19 virus.De huidige Regeling Modelvliegen blijft dus van kracht.

Op 29 april zijn hervattingsprotocollen, bestaande uit een Algemeen deel en een voorbeeld Club protocol in Word naar de secretarissen van de aangesloten clubs gestuurd.

Dat club protocol dient door de club aangepast te worden voor de eigen locatie en goedgekeurd worden door de gemeente waarbinnen de modelvlieglocatie is gelegen.

Na goedkeuring is het wachten op verruiming van de maatregelen van de overheid voordat gestart kan worden conform het goedgekeurde protocol.

Op 28 april 2020 zijn voorbeeld protocollen naar de secretarissen van de aangesloten clubs verzonden om modelvliegsportactiviteiten voor de jeugd onder de 18 jaar weer op te starten.

Alle Wedstrijden zijn tot nader order afgelast.

Het laatste nieuws over Corona vindt je hier op de algemene pagina.

Hygiëne

We adviseren iedereen met de algemene (hygiëne) adviezen rekening te houden (geen handen schudden, niezen in elleboogholte en vaak handen wassen) en extra hygiënemaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het verzorgen van zeep of schoonmaakdoekjes.

15-10-2020


Secure Flight Systeem

Als er storingen optreden in de servo’s bij het bedienen van het model kan het zijn  dat er te lange servo kabels of dat er verkeerde servo kabels worden gebruikt. Dit kan voorkomen bij de wat grotere modellen waar langere servo kabels worden gebruikt. Deze storingen kunnen veroorzaakt worden doordat de ontvanger het stuursignaal niet goed kan overbrengen aan de servo maar het is ook mogelijk dat er niet voldoende stroom bij de servo komt omdat de ontvanger deze niet kan leveren.  De oplossing kan dan zijn om andere ”in elkaar gedraaide” servo kabels te gebruiken maar er is ook een syteem voor om dit op te lossen. Dit is ”Secure flight”   en één van EMCOTEC. Voor meer info kijk bij downloads tips en tricswikerc-secure-flight


Ook de Vjennevleigers gaan met de tijd mee!, Ook wij hebben een groeps APP. ”De Vjennevleigers ” meld je aan via de websitebeheerder en mis nix meer. Afspreken – info –  gags –  foto’s –  zin – onzin en ”onmeunig Nølen” voor de mobiele vleiger.  100 % Tukkers.  Erg leuk en actualiserender kan het niet


Mocht u een interessant modelbouwevenement weten of heeft u nieuws of een Idee , stuur deze dan op naar de  websitebeheerder.